ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขัารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขัารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง