ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมค่ายเรียนรู้ Seafrsh Camp สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท

บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
ได้จัดค่ายเรียนรู้ Seafrsh Camp สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างยั่งยืน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะได้รับมีดังนี้
1. ได้รับทราบมุมมองและวิสัยทัศน์ จากผู้บริหารที่มีความสำเร็จ
2. พัฒนาทักษะที่สำคัญที่ผู้นำควรปฎิบัติ
3. เรียนรู้กรยุทธ์ และทักษะในการบริหารธุรกิจ
4. เสริมสร้างทัศนคติคิดในเชิงบวก และจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
5. ได้ศึกษาดูงานและฟาร์มกุ้งของบริษัท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://seafresh.com/th/seafresh-camp/seafresh-camp

กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ส่งใบสมัครที่ อีเมล์ seafreshcamp@seafresh.com
โดยประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง http://seafresh.com/th/seafresh-camp/