พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียด กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙